Organi fakultete

Organi upravljanja fakultete so:

  • dekan kot strokovni vodja fakultete, ki ima tudi druga pooblastila, ki jih določajo Statut, splošni akti univerze, ali pa jih nanj prenese rektor univerze,
  • Senat fakultete s svojimi komisijami, kot strokovni organ članice univerze, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru in študenti,
  • Poslovodni odbor fakultete, ki nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan članice pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih je članica univerze pridobila v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun,
  • za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima članica univerze Študentski svet.
  • Prav tako je organ fakultete Akademski zbor članice univerze, ki ga  sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci skupaj s predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet članice.