Magistriranje

Pogoji za magistriranje na BOLONJSKIH ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH

Sklepi Komisije za študijske zadeve 15.6.11

Študenti (osebe brez statusa), vpisani po bolonjskem študijskem programu pred prenovo študijskega programa 11/12, ki po zaključenih predavanjih dveh letnikov 2. stopnje niso še opravili vseh študijskih obveznostih za dokončanje študija, lahko zaključijo študij brez diferencialnih izpitov do 30.9.2013.

Sklep komisije za študijske zadeve 2.4.13

Skladno z 122. ter 123. določilom Univerze v Mariboru, je Komisija za študijske zadeve Fakultete za organizacijske vede, na svoji 16. redni seji, dne 2.4.2013 (in v povezavi s sejo KŠZ, sklep 8, dne 15.6.11) sprejela sklep:

Komisija za študijske zadeve je odločila, da se študentu (osebi brez statusa) vpisanem pred prenovo študijskih programov uč.n 11/12, ki po zaključenih predavanjih dveh letnikov (in po prenehanju statusa) na 2. stopnji niso opravili vseh študijskih obveznosti po vpisanem programu do 30.9.2013 dodeli dodatni izpit za dokončanje študija v obsegu 7 ECTS in sicer:

  • POSLOVNO OBVEŠČANJE, dr. Davorin Kofjač

OPOMBA: V študijskem letu 2015/16 je predvideno plačilo prispevka za pripravo in zagovor diplomskih in magistrskih del za osebe brez statusa (bolonjski in nebolonjski) skladno z določilom 22. in 35. člena Navodil o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru. Prispevek bo potrebno poravnati po veljavnem ceniku za študijsko leto (spletna stran->študij->cenik) v višini in roku, navedenih na izstavljenem računu, ki ga boste prejeli po oddaji prijave teme.

Študentje morajo za opravljanje manjkajočih obveznosti biti v tekočem študijskem letu aktivni. Stanje študija uredite z obrazcem, ki ga najdete na spletni strani: Osebe brez statusa.

POSTOPEK MAGISTRIRANJA

Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela 2.stopnje, sprejet na senatu FOV 27.5.2015

Študent je dolžan ob soglasju predvidenega mentorja prijaviti temo magistrskega dela najkasneje do pričetka obdobja, ki ga članica določi za opravljanje magistrskega dela oz. v zadnjem semestru študijskega programa, v kolikor študijski program 2. stopnje magistrsko delo predvideva.

Študent odda v referat za študentske zadeve Prijavo teme za magistrsko nalogo.

Prilogi Prijave teme diplomskega dela sta:

  • soglasje podjetja, v kolikor bo diplomsko delo izdelano v sodelovanju z delovnim okoljem,
  • v soglasju z mentorjem pripravljena dispozicija. Dispozicija mora vsebovati alinee, ki so navedene v 5. členu Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje:

1. naslov magistrskega dela, v slovenskem in angleškem jeziku

2. opredelitev oz. opis problema, ki je predmet raziskovanja,

3. cilji in raziskovalne hipoteze magistrskega dela,

4. predpostavke in omejitve raziskave,

5. predvidene metode raziskovanja,

6. predvidena struktura poglavij (kazalo),

7. seznam predvidene literature in virov.

Rok za izdelavo in oddajo magistrskega dela je 1 leto z možnostjo podaljšanja veljavnosti teme iz utemeljenih razlogov za največ eno leto. Prošnjo za podaljšanje roka za izdelavo in oddajo magistrskega dela študent odda najkasneje do izteka roka veljavnosti.

Študent po navodilih mentorja in Navodilih za izdelavo magistrskega dela (predloga magistrskega dela) izdela magistrsko nalogo. Magistrska dela za zagovor se oddajo do 5. v mesecu. V mesecu juliju ni zagovorov v avgustu pa se organizirajo zagovori samo za študente, ki nadaljujejo študij na višji stopnji.

Postopek oddaje naloge se prične s privolitvijo mentorja in tudi somentorja, v kolikor je bil imenovan.

Pred vezavo nalog mora študent magistrsko delo poslati v Word-ovi datoteki v tehnični pregled po elektronski pošti: tehnicnipregled@fov.uni-mb.si skupaj s skeniranim sklepom o potrjeni temi.

Po tehničnem pregledu mora študent oddati magistrsko delo v elektronski obliki na spletno stran Digitalne knjižnice Univerze v Mariboru. Navodila najdete na njihovi spletni strani.

Po oddaji pdf verzije v Digitalni knjižnici študent aktivira program plagiatorstva, poročilo o plagiatu na mail prejmejo študent in mentor ter somentor (v kolikor je bil imenovan). Na podlagi poročila mentor in somentor podpišeta Izjavo o ustreznosti zaključnega dela.

Študent po uspešni oddaji elektronske verzije v Digitalni knjižnici natisne tudi Izjavo o istovetnosti tiskanega in elektronskega izvoda zaključnega dela in objavi osebnih podatkov diplomantov.

Obvestilo o prejetem Poročilu detektorja podobnih vsebin je potrebno posredovati na mail tehnicnipregled@fov.uni-mb.sida se preveri pravilnost oddaje elektronske verzije in zaključi oddaja v digitalni knjižnici.

 

Študenti se morajo pred oddajo dokumentacije za zagovor oglasiti v knjižnici FOV, kjer dobijo potrdilo, da so vrnili vse knjige, ki so si jih izposodili. Potrdilo seveda dobijo, če so knjige dejansko že vrnili. Tudi študenti, ki se niso nikoli vpisali v knjižnico FOV-a, morajo pridobiti potrdilo, saj je bila uvedba tega ukrepa nujna zaradi izterjave knjig.

Da študent lahko odda diplomsko nalogo mora:

  • imeti izpolnjene vse študijske obveznosti vpisanega programa,
  • tema magistrskega dela mora biti veljavna (ne sme preteči rok veljavnosti teme).

Študenti oddajo v referat za študentske zadeve (ne mentorju):

O datumu in uri zagovora ter članih komisije je študent pisno obveščeni.

Kontakt: Mojca Hribernik, referent za diplomiranje in magistriranje

 

Dokumenti, ki jih boste potrebovali pri izdelavi diplomske naloge, so: